O projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie „Od aktywności do lepszej przyszłości” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe”,
Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0120/20

Dofinansowanie Projektu z UE: 998 349, 48 zł

Budżet państwa: 117 319,32 zł

Wartość Projektu: 1 174 528,80 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 (40K) osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących . w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa podkarpackiego przez wyposażenie ich w umiejętność poruszania się po rynku pracy kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe do 31.03.2023, z których co najmniej 19 osób (15K) znajdzie zatrudnienie, a cała grupa zostanie wyposażona w kwalifikacje/ kompetencje i doświadczenie zwiększające możliwości zatrudnienia.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2022 r.  do 31.03.2023 r.

Co oferujemy?

  • indywidualny plan działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe i egzamin nadający kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 6 miesięczny staż zawodowy
  • pracę po zakończeniu stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich) które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
  • pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo

lub

  • rolnicy i członkowie ich rodzin do wielkości 2 ha, które chcą odejść z rolnictwa.

Zapraszamy szczególnie osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż. oraz rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa.

Udział w projekcie „Od aktywności do lepszej przyszłości” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.