Rekrutacja

KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

 

 • zamieszkanie (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. podkarpackiego
 • wiek 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
 • osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. bezrobotnych lub bierne zawodowo

lub

 • rolnicy i członkowie ich rodzinosób posiadających nieruchomość rolną lub członków ich rodzin podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha, które chcą odejść z rolnictwa.

 

Preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 60% UP będą stanowić osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy nie będą stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie

Grupę docelową p. stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu KC na obszarze zgodnym z obszarem realizacji p., które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie. z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

Zostaje zapewniona możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP na lata 2014-2020.

Preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż. oraz rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa.

 

KRYTERIA DODATKOWE: 

 • zamieszkanie (w rozum. przepis. KC) na obszarach miast średnich: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 20 pkt.
 • wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie –5 pkt.
 • wiek 50 lat i więcej –5 pkt.
 • niepełnosprawność – 5 pkt.
 • kobieta – 5 pkt.
 • osoba długotrwale bezrobotna – 5 pkt.
 • bezrobotni/bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia –20 pkt.
 • rolnik i członek jego rodziny-osoba posiadająca nieruchomość rolną/członek jej rodziny podlegający ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa- 20 pkt.
 • były UP z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP na lata 2014-2020 –5 pkt.

 Wszystkie dane UP są składane z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 90
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego  na odpowiednim wzorze i dostarczenie go wraz z wymaganymi oświadczeniami w wyznaczonym terminie do biura Projektu: Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 grup Uczestników po 10 osób.

W ramach jednego naboru istnieje możliwość utworzenia kilku grup szkoleniowych jeżeli kandydaci spełniają wymagane kryteria. Nabór do ostatniej grupy zakończy się w dniu 30.04.2022 r.

Ze względu na wygenerowane oszczędności  prowadzimy dodatkową REKRUTACJĘ dla 7 osób w dniach od 24.11.2022 do 02.12.2022.

Protokół z rekrutacji – 5 grudnia 2022

Zapraszamy do składania FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru Uczestników Projektu, w przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych w terminie określonym w pkt 2 lub przerwania udziału w projekcie osób już zakwalifikowanych.

Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Beneficjenta oraz w siedzibie Beneficjenta.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo.

Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Altum.

Ze względu na problem w rekrutacji Mężczyzn rolników i członków ich rodzin – osób posiadających nieruchomość rolną lub członków ich rodzin podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha, które chcą odejść z rolnictwa REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA do momentu pozyskania osób spełniających kryteria wskaźnikowe.

REKRUTACJA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA 04.05.2022.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

 

Informacja o przyjęciu kandydatów z listy rezerwowej do projektu „Od aktywności do lepszej przyszłości” z dnia 16.05.2022

50  Przyjętych Kandydatów zostało wezwanych do biura projektu do podpisania deklaracji  (załącznik nr 14 do Formularza) oraz umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wszelkich wymaganych załączników.

4 Kandydatów nie zgłosiło się do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów i zrezygnowało z udziału w projekcie.

W związku z powyższym 4 Kandydatów z listy rezerwowej zostało zaproszonych do Towarzystwa ALTUM w celu podpisania deklaracji, umowy uczestnictwa w projekcie i załączników.

Nr formularza rekrutacyjnego, który zrezygnował Z liczbą punktów Nr formularza rekrutacyjnego, z listy rezerwowej Z liczbą punktów
21 K 35 20 K 5
10 M 15 7 M 0
12 K 15 33 K 5
33 K 10 50 K 5